Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienie na wykonanie montażu urządzeń małej architektury i nasadzeń drzew na terenie działki Gminnej nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki w Łodzi

Łódź, dnia 22.06.2018r.

 

DSS-GK-III.7013.31.24.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie montażu urządzeń małej architektury i nasadzeń drzew  na terenie działki Gminnej nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki w Łodzi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zapytania jest wykonanie montażu urządzeń małej architektury i nasadzeń drzew na terenie działki Gminnej nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki w Łodzi w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez firmę „Projektowanie
w Budownictwie - Dariusz Makuch" - KWIECIEŃ 2018.

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,

77300000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymywania terenów zielonych.

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, projektem budowlano-wykonawczym.

4.    Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 318/1 obręb B-8, przy ul. Świtezianki w Łodzi. Obszar przeznaczony pod inwestycję to teren płaski z niewielkim spadkiem (ok. 0.5%) w stronę zachodnią. Teren porośnięty trawą z grupami drzew (samosiejek), jest on wykorzystywany przez właścicieli psów na spacery i zabawy z czworonożnymi pupilami.

5.Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1

URZĄDZENIA

j.m.

ilość

1

Z1 Pochylnia prosta dla psów

szt.

1,00

2

Z2 Slalom dla psów

kpl.

1,00

3

PS Piesuar betonowy z tablicą

szt.

5,00

4

KP Kosz na psie odchody

szt.

5,00

5

T Tablica informacyjna

szt.

2,00

2

NASADZENIA

 

 

6

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m w tym: 2 wierzby, 4 głogi, 4 jarzębiny, 8 klonów.

szt.

18,00

7

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych

szt.

18,00

8

Agrowłóknina do ściółkowania

m2

10,80

9

Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim

m3

0,54

10

Opalikowanie drzew ( 3szt/drzewko )

kpl.

18,00

 

Zamówienie nie obejmuje budowy ścieżki utwardzonej opisanej w dokumentacji projektowej.

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

 

Na obszarze działki gminnej przewiduje się ustawienie elementów sprawnościowych dla psów. Dzięki ćwiczeniom poprawi się kondycja zwierzaków co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie i rozwijanie poszczególnych umiejętności - począwszy od równowagi, przez zwinność, kończąc na dbaniu o ogólną sprawność czworonoga. Jednocześnie zlokalizowane zostaną kosze na psie odchody co zapewni poprawę warunków sanitarnych.

 

Projektowane nasadzenia dobrane zostały pod kątem zapewnienia różnym gatunkom ptaków schronienia i dogodnych miejsc do odbycia lęgów oraz zdobycia wartościowego pokarmu.

 

Urządzenia komunalne:

 

1. KP Kosze na psie odchody - szt. 5

Kosz musi spełniać niżej określone wymagania i parametry:

 • pojemność pojemnika na odpady: 40 l. - 45 l.;
 • całkowita wysokość kosza ze słupkiem: 120 cm (+/-5 cm);
 • długość dolnej podstawy kosza: 55,5 cm (+/- 1 cm);
 • szerokość dolnej podstawy kosza: 33,5 cm (+/-1cm);
 • waga kosza: 14 kg (+/- 2 kg);
 • kosz winien posiadać owalny przekrój poziomy,
 • w górnej części kosza winien znajdować się owalny otwór wrzutowy,
 • kolor kosza: RAL 7016 - szary antracytowy,
 • kosz winien być wykonany ze stabilnej, pełnej blachy czarnej, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo.

 

Opróżnianie kosza od dołu. Kosz zamykany trójkątnym zamkiem. Słupek ze stali czarnej, cynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania. Kosze należy zamontować na trwałe w gruncie poprzez zalanie fundamentu betonowego w dole o wymiarach 30÷35 x 40÷45 x 50÷55 cm, betonem B15. Po montażu teren należy wyrównać w obrębie kosza, uporządkować i wywieźć urobek. Kosze powinny posiadać naklejkę samoprzylepną do użytku zewnętrznego na naklejce należy zawrzeć logo i hasło programu: „Posprzątaj! To nie jest kupa roboty".

 

2. PS -Piesuar betonowy tabliczką informacyjną i drenażem - szt. 5

Wykonany z betonu, powierzchnia zewnętrzna drobny kamień (Dunaj) lub beton naturalny (Natur), rura ocynkowana  dł. 1300 mm, pokrywka, tabliczka informacyjna (treść do uzgodnienia z Inwestorem). Wielkość: fi 390 mm u podstawy, wysokość: 1000-1300 mm.

Posadowienia na warstwie drenującej o głębokości min 35 cm. Krawędź wykopu zabezpieczona obrzeżem plastikowym wysokości min. 35 cm średnica ok. 40 cm.

 

3. Pochylnia prosta

Dane techniczne:

 • wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]: 3,80 x 0,40
 • wysokość urządzenia [m]: 0,60
 • konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) odporna na warunki atmosferyczne,
 • minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
 • minimalny przekrój profili podestu urządzenia 26 x 50 [mm],
 • profil podestu antypoślizgowy, pełny w całym przekroju urządzenie wandaloodporne,
 • urządzenie w kolorze zielono - czerwono - żółtym,
 • materiał powinien nie nagrzewać się, być nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, materiał trudnopalny.

4. Slalom ( 6 elementów)

Dane techniczne:

 • wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]: 0,10 x 0,08 (pojedynczy słupek),
 • wysokość urządzenia [m]: 1,20
 • konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) odporna na warunki atmosferyczne,
 • minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
 • urządzenie w kolorze zielonym.

Materiał powinien nie nagrzewać się, być nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

 

5. T Tablica informacyjna szt. 4

Tablice informacyjne z logotypem Budżetu Obywatelskiego oraz opracowanym logotypem projektu RADO-DOGS w ramie ocynkowanej i lakierowanej z fundamentem betonowym. Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy.

Zabezpieczyć obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi. Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń

z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić. Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

Fundament w postaci bloku betonowego być wykonany z betonu min B-15.

W przypadku zastosowania fundamentów prefabrykowanych, przed zamontowaniem w gruncie należy sprawdzić stan techniczny dostarczonych elementów. Bloki fundamentowe nie powinny mieć ubytków, zarysowań, rys ani pęknięć. Krawędzie powinny być ostre bez ubytków.

 

6. Zieleń

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie. Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej drzewa nowo sadzonego. Dół musi być większy o 1/3 od bryły korzeniowej. Dno wykopu przy jego krawędziach należy rozluźnić na głębokość 30 cm tak, aby wykluczyć możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni. Na dnie rozłoży 20 cm warstwę żwiru płukanego lub keramzytu. Dół, po posadzeniu, należy wypełnić ziemią z dodatkiem ziemi urodzajnej wymieszanej z keramzytem lub żwirem i hydrożelem. Po posadzeniu drzewa należy wykonać misę o wielkości nie mniej jak 80 cm średnicy, ułożyć włókninę przeciw chwastową oraz min. 5 cm kory kompostowanej drobno mielonej drzew iglastych. Należy wykonać stabilizację - opalikowanie min 3 paliki.

 

NR

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

ilość

wymiary

1

Salix alba is

Wierzba biała Tristis płacząca

2

wys. sadzonki 160 -200 cm.

2

Crataegus laevigata

Głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet'

4

wys. sadzonki 150 -200 cm

3

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

4

wys. sadzonki 150 -200 cm

4

Acer campestre

Klon polny

8

wys. sadzonki 200 -250 cm

 

W zakres realizacji zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zaewidencjonowanie w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 sierpień 2018r.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości  zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

Oferta winna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
 • być opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 10.07.2018r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

 

„Oferta na montaż urządzeń małej architektury i nasadzeń drzew na terenie działki Gminnej nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki w Łodzi"

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.07.2018R. GODZINA 9:00.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Roboty nieujęte a niezbędne do wykonania, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentów materiałów. Wszystkie użyte materiały budowlane, wykończeniowe, wyposażenie powinny być dopuszczone do stosowania. Można zastosować materiały i urządzenia inne niż podane w projekcie pod warunkiem, że będą one równoważne z opisanymi oraz będą posiadały właściwości techniczne i użytkowe nie gorsze niż podane w projekcie. Wprowadzone zmiany muszą być zaakceptowane przez Inwestora. Wszelkimi pracami budowlanymi powinna kierować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich prowadzenia. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, STWiORB, BIOZ, sztuką budowlaną oraz przepisami bhp. W przypadku występowania niezgodności założeń projektowych ze stanem istniejącym lub wątpliwości związanych z dokumentacją należy skontaktować się z projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne wymagane przepisami świadectwa i atesty.

 

Materiały pomocnicze:

1.      Nr 1. Zagospodarowanie terenu

2.      Nr 2. Zagospodarowanie rzut

3.      Nr 3. Pochylnia

4.      Nr 4. Slalom

5.      Nr 5. Tablica informacyjna

6.      Nr 6 Kosz na psie odchody

7.      Nr 7. Piesuar betonowy

8.      Opis techniczny

 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Przemysław Jurkowski  - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-52-38;  p.jurkowski@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.