Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienia na usługę wykonania dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do nieruchomości

DSS-GK-III.7013.7.3.2018

Łódź, 23.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do nieruchomości

 

I. Zamawiający

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do każdej z niżej wymienionych nieruchomości:

a)    ul. Aleksandrowska 157 (działka nr 216 obręb B-37) - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną;

b)    ul. Łukowa 5 (działka nr 137/1 obręb G-24) - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną;

c)    ul. Brukowa 83/85 (działka nr 19/3 obręb B-31) - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną;

d)    ul. Aleksandra 47 (działka nr 104/1 obręb G-41) - przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną;

e)    ul. Pabianicka 82 b (działka nr 45 obręb G-11) - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną;

f)     ul. Pomorska 300 (działka 390/5 nr obręb W-12) - przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną;

g)    ul. Szpitalna 12 (działka nr 34/6 obręb W-22) - przyłącze wodociągowe wraz instalacją zewnętrzną;

h)    ul. Piłsudskiego 112a (działka nr 34/5obręb W-22) - przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną;

i)      ul. Brzezińska 58 (działka nr 138 obręb W-5) - przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną;

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę t.j.:

a)    Projekt budowlano-wykonawczy na budowę przyłącza (6 egz.) - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póz. zm.).

b)    Projekt budowlano-wykonawczy na budowę instalacji (6 egz.) - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póz. zm.).

c)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  (4 egz.).

d)    Przedmiar robót  (4 egz.).

e)    Kosztorys inwestorski  (4 egz.) - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

f)     Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (3 egz).

g)    Projekt odtworzenia nawierzchni - wytyczne odtworzenia nawierzchni winny się znaleźć się również w części budowlano - wykonawczej projektu.

h)    Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany)  (3 egz.)

i)      Część terenowo-prawna zawierająca:

 • mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagane),
 • aktualne wypisy z ewidencji gruntów,

j)      Uzgodnienia z właścicielem/władającym terenem.

k)    Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi.

l)      Uzgodnienie projektu w ZUDP (Zespole Uzgodnień Dokumentacji).

m)  Uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnienie projektu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

n)    Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5.      Dokumentację należy opracować na mapach do celów projektowych (zaewidencjonowaną w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6.      Projekty muszą posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę - wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7.      Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8.      Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9.      Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD  (4 egz.).

10.   Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

 

III. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

 

IV. Termin i sposób zapłaty

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

 

VI. Opis sposobu złożenia oferty, miejsce oraz termin składania ofert

1.    Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta powinna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi
  do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (ważna
  6 miesięcy),
 • być opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź

lub

 

osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia
01 czerwca 2018 r.
do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

„Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do nieruchomości"
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.06.2018 r. GODZINA 9:00.

 

VII. Dodatkowe informacje

Jednostka Projektowania zobowiązana jest do:

 • dysponowania 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 • wykonania dokumentacji budowlano - wykonawczej stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi;
 • udzielania, na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań projektowych;
 • niezwłocznego, po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego, przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz dokonania i przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, poprawek wynikających w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

 

1.Jednostka Projektowania odpowiada za dokumentację projektowo-kosztorysową od momentu opracowania do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych.

2.Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie na podstawie jednej faktury i jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Jednostka Projektowania przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania będącego przedmiotem zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Violetta Piech - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ tel. 42 638-51-30;
e-mail: v.piech@uml.lodz.pl

 

VIII. Materiały pomocnicze

Wstępne wymagania techniczne - Załącznik 1

Oferta na poszczególne części przedmiotu zamówienia - Załącznik 2