Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowy chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na potrzeby budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowy chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 przy ul. Uroczysko 17 w Łodzi na terenie działek oznaczonych nr 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 znajdujących się w obrębie ewidencyjnym G-23 (Łódź).

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych t.j.:

a)      Projekt budowlano-wykonawczy  (6 egz.):

-        opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póz. zm.).

b)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  (4 egz.).

c)      Przedmiar robót  (4 egz.).

d)     Kosztorys inwestorski  (4 egz.).

-        opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

e)      Część terenowo-prawna zawierająca:

 • aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
 • projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany z uwagi na przyjętą w projekcie technologię robót) (4 egz.),
 • mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagany z uwagi na przyjętą w projekcie technologię robót),
 • uzgodnienia z właścicielami/władającymi terenem.

f)         Przygotowanie niezbędnych materiałów dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

g)        Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

h)        Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

i)          Uzgodnienie projektu w Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Transportu
w Łodzi.

5.    Dokumentację należy opracować na mapie do celów projektowych (zaewidencjonowaną w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6.    Projekty mają posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę - wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7.    Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8.    Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9.    Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD  (2 egz.).

10.  Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

11.  Projekt nie może pozostawać w sprzeczności z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  XXXVII/966/16 z dnia 16.11.2016r.

 

III. TERMIN WYKONANIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zapytania: 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

Oferta winna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej (Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii uprawnień potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem),
 • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
 • być opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 13 lutego 2018r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

 

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowy chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi"

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.02.2018R. GODZINA 9:00.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Jednostka Projektowania zobowiązana jest do:

 • dysponowania min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 • wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi;
 • udzielania, na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań projektowych;
 • niezwłocznego, po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego, przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz dokonania i przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, poprawek wynikających w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionymi błędami.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jestPrzemysław Jurkowski  - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-52-38;p.jurkowski@uml.lodz.pl.

VIII. MATERIAŁY POMOCNICZE

Wstępne założenia dla sposobu zagospodarowania terenu - załącznik nr 1.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy  do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1.

Wstępne założenia dla sposobu zagospodarowania terenu działek nr 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 znajdujących się w obrębie ewidencyjnym G-23 w Łodzi:

 • budowa miejsc postojowych (w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej) z płyt ażurowych o wymiarach 40x60x8cm ułożonych na podbudowie przenoszącej ruch pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 Mg,
 • ustawienie krawężników betonowych,
 • chodnik z kostki betonowej 25x25x8cm z wykonaniem podbudowy i ustawieniem obrzeży betonowych 8x30x100cm,
 • montaż elementów małej architektury miejskiej (np.: ławki, kosze na odpady),
 • oznakowanie pionowe i poziome.

 

Wstępnie zakłada się budowę miejsc postojowych i chodnika do ich obsługi na dz. 367/3, 367/6 obręb G-23. Miejsca postojowe należy zaprojektować w sposób minimalizujący kolizję z ewentualną przebudową nawierzchni z trylinki znajdującą się na terenie działek 367/4, 367/7 znajdujących się w obrębie ewidencyjnym G-23 pomiędzy ulicami Przystań i Uroczysko.