Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego przy ul. Daniłowskiego 1/3 w Łodzi (cz. działki nr 344/12 w obr. P-6).

Łódź, 18.07.2017 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

DSS-GK-XII.7021.76.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego przy ul. Daniłowskiego 1/3 w Łodzi (cz. działki nr 344/12 w obr. P-6).

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego przy ul. Daniłowskiego 1/3 w Łodzi (cz. działki nr 344/12 w obr. P-6).

Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi projekt techniczny pn. „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła- Mireckiego w Łodzi” wykonany przez Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kwiecień 2017 r.

2. Termin realizacji zamówienia i sposób zapłaty.

· Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

· Wynagrodzenie za wykonanie robót płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

· Faktura wystawiona będzie na: Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 i dostarczona do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.

· Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonania robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Miasto Łódź.

3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca winien złożyć:

· ofertę zawierającą: cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizację zamówienia,

· aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP ze statusem podmiotu aktywnego,

· aktualny odpis z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

· zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

4. Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%

5. Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, oraz 12 – miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace zieleniarskie, licząc od dnia odbioru prac.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2017 r. w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 112)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego przy ul. Daniłowskiego 1/3 w Łodzi (cz. działki nr 344/12 w obr. P-6).

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.

Sprawę prowadzą: Katarzyna Królasik, Andrzej Szlaski (042) 638-57-65

 

Załączniki:

· Projekt techniczny pn. „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła- Mireckiego w Łodzi” wykonany przez Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, 91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 84, lok.4 w kwietniu 2017 r.

1._MM_opis.pdf

2._Rys_1_Sytuacja.pdf

3._Rys_2_Zagospodarowanie.pdf

4._Rys_3_Przekrj.pdf

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. „Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych”, opracowana przez inż. Mirosława Lesińskiego, 93-458 Łódź,
ul. Mierzejowa 22A w kwietniu 2017 r.

· Przedmiar robót wykonany przez rzeczoznawcę kosztorysowego - inż. Mirosława Lesińskiego,
93-458 Łódź, ul. Mierzejowa 22A w kwietniu 2017 r. 

Przedmiar_K._nakadczy_Montwia__Mireckiego_3.pdf