Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe (powtórne) - Wykonanie usługi polegającej na rozgraniczeniu i ustaleniu linii brzegu.

Łódź, dnia 5 lipca 2017r

DSS-GK-II. 7021.17.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą wynikająca z zapisów art. 15 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r /tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 469 z późn. zmianami Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie rozgraniczenia /scalenia/ i ustalenia linii brzegu w następującym zakresie:

1/ dla rzeki „Jasień” na odcinku od Aleja Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej, na działce nr 172/2 obręb W-25 wraz z podziałem na działki zielone, wody stojące i wody płynące;
2/ dla rzeki „Łódki” od Zakładu Karnego nr 1 do ul. Wojska Polskiego/Aleja Grzegorz Palki (okolice ASP);
3/ dla rzeki „Sokołówki” od ulicy Deczyńskiego do ul. Kryzysowej na stawie Wasiaka.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie projektu rozgraniczenia ww. gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.
2. Przygotowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla ustalenia linii brzegowej ww. rzek.

II. Zakres usługi obejmu:

Prace muszą być wykonywane ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, że nowy podział geodezyjny utworzy koryto danej rzeki tj. wody płynące, zbiornik wody stojącej oraz teren zielony. Wydzielenie wód płynących - zgodnie z faktycznym przebiegiem rzek w terenie, zaś pozostały grunt podlega scaleniu bądź podzieleniu w ten sposób, że w efekcie powstanie łącznie ok. 5 działek w układzie: teren zielony, staw, rzeka, staw, teren zielony.

III. Informacja o doręczeniu oferty:

Ofertę pisemną wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć do 18 lipca 2017r, do g. 15:00,
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175, 90 – 447 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyznaczenie linii brzegowej rzek” /data nadania w urzędzie pocztowym nie jest datą złożenia oferty w siedzibie tutejszego Wydziału/.

Oferta winna zawierać :

a/ cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizacje zamówienia,
b/ aktualny odpis uprawnień projektowych geodezyjnych
c/ zaświadczenie o

IV. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert stanowi cena – waga 100%.

V. Termin i forma oraz sposób doręczenia zamówienia:

Wykonanie dokumentacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonana kompletna dokumentacja winna być złożona w sekretariacie tutejszego Wydziału
w formie papierowej w 3 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym – jedna płyta CD. Wszystkie niezbędne do wykonania usługi wyrysy i wypisy pozyskuje wykonawca. Zamawiający dysponuje materiałami pomocniczymi dotyczącymi podstawowych parametrów.

VI. Informacja o wynagrodzeniu za zamówienie:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w jednej kwocie równej 75% umówionej kwoty całkowitej za zamówienie, w terminie 30 dni od doręczenia kompletnej dokumentacji, wolnej od wad prawnych. Pozostała kwota 25% zostanie wypłacona po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych i decyzji wodnoprawnych.

VII. Warunki gwarancji i rekojmi za wady:

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć ewentualne wady prawne i faktyczne dokumentacji nieodpłatnie. W razie ich nieusunięci przez Wykonawcę, powierzy ich usuniecie Zamawiający innej osobie na koszt Wykonawcy. Odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy ponosi Wykonawca na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

VIII. Przejscie praw do dokumentacji projektowej :

Dokumentacja wykonana z terminie zgodnie z umową przechodzi na własność Zamawiającego.

Kieownik: Anita Waack-Zając (42) 638-52-37
inspektor: Iwona Kaźmierczak-Plak (42) 638-49-56