Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Część A : „Budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy nieruchomości Beskidzka172” Algorytm 2017. Część B : „Budowy podjazdu wraz z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych pomiędzy nieruchomościami Wilcza 2 i Wilcza 4” Algorytm 2017.

Łódź, dnia 09.02.2017r.

DSS-GK-II.7013.20/25.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:
Część A : „Budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy nieruchomości Beskidzka172” Algorytm 2017.

Część B : „Budowy podjazdu wraz z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych pomiędzy nieruchomościami Wilcza 2 i Wilcza 4” Algorytm 2017.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
A - robót
na budowę parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie działek gminnych przy
ul.
Beskidzka172 w Łodzi ( dz. nr 7/18 i 7/17 W-3 ).

B - robót na budowę podjazdu wraz z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych
na terenie działek gminnych przy ul. Wilcza 2 i Wilcza 4 w Łodzi
(dz. nr 134/37 W-25 ).

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych t.j.:

a) Projekt budowlano–wykonawczy (6 egz.) dla małej architektury,

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póz. zm.).

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (4 egz.).

c) Przedmiar robót (4 egz.).

d) Kosztorys inwestorski (4 egz.).

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

e) Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg
i Transportu w Łodzi (
jeśli będzie wymagany) (4 egz.)

f) Część terenowo-prawna zawierająca:

· mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagane),

· aktualne wypisy z ewidencji gruntów,

· uzgodnienia z właścicielami/władającymi terenem.

g) Przygotowanie niezbędnych materiałów dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

h) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

i) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

j) Uzgodnienie projektu w Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Transportu
w Łodzi, Biurze Architekta Miasta i Zarządzie Zieleni Miejskiej, PGE S.A.

5. Dokumentację należy opracować na mapach do celów projektowych (zaewidencjonowaną
w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Projekty mają posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę– wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7. Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8. Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD (4 egz.).

10. Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert
z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych
z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

3. Oferty należy złożyć oddzielnie na każda część zamówienia.

 

 

Oferta winna:

  • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 6 marca 2017 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. (nazwa zadania)

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest
Rafał Walaszczyk - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-49-02;

r.walaszczyk@uml.lodz.pl;

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z niektórych elementów i zastąpienia ich innymi po uzgodnieniu z autorem wniosku i uwzględnieniu warunków terenowych oraz zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.