Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do nieruchomości

Łódź, dnia 06.02.2017 r.

DSS-GK-II.7013.7.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi uprzejmie zaprasza do przedstawienia oferty na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi
do nieruchomości:

· ul. Okólna 166 (działka nr 69, obręb B-15)

· ul. Trudna 3 (działka nr 433/4, obręb G-40)

· ul. Bema 77 (działka nr 227/12, obręb B-25

Wykonawca zobowiązuje się do budowy przyłącza zgodnie z projektem budowlano wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne PROMAK,
ul. Rzgowska 208, 93-317 Łódź.
Wbudowane materiały powinny odpowiadać
co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.883) oraz wymogom określonym w dokumentacjach projektowych
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca zobowiązuje się także do wykonania oznakowania terenu i poniesienia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót.

Dokumentacja wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawianego –
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź pok. 204 II p i może zostać udostępniona
do wglądu Wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2017 roku. Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy..

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).


W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia – budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
do nieruchomości gminnych
, które wyszczególnia Zalacznik_1 do niniejszego zapytania.

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej w wersji papierowej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy
ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 17.02.2017r. do godziny 16:00 (decyduje data
i godzina wpływu do Wydziału) z opisem:

„Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości gminnychNIE OTWIERAĆ PRZED 20.02.2017r. GODZINA 08:00.

Ponadto oferta winna być złożona z:

1. oświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji i uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopią uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

2. oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, opłaceniu składek,

3. aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i być:

  • opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest Violetta Piech, podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi,
tel. 42 638-51-30;
v.piech@uml.lodz.pl.

Dokumentacja projektowa (do pobrania w zip):

Dokumentacja_projektowa__ul._Bema_77.zip

Dokumentacja_projektowa__ul._Okolna_166.zip

Dokumentacja_projektowa__ul._Trudna_3.zip

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy
do zawarcia umowy.