Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Opracowanie projektu robót geologicznych - działka nr 129/4 obręb B-58 przy ul. Moskule bn w Łodzi. - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków rozsączkowania wód opadowych wraz z wykonaniem wierceń i badań terenowych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki rozsączkowania  wód opadowych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Moskule oznaczonej jako działka nr 129/4 obręb B-58
w Łodzi.”

Przedmiotem zapytania jest opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków rozsączkowania wód opadowych wraz z wykonaniem wierceń i badań terenowych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki rozsączkowania  wód opadowych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Moskule oznaczonej jako działka
nr 129/4 obręb B-58 w Łodzi.”

Wyszczególnienie zakresu prac objętych przedmiotem zapytania ofertowego:
1.    wykonanie 8 odwiertów geologiczno-inżynierskich o głębokości 10,0 m p.p.t.
2.    pobranie i wykonanie badań na 8 próbkach gruntu (analiza sitowa),
3.    obliczenia współczynników wodoprzepuszczalności dla próbek gruntów pobranych
z otworów,
4.    wykonanie w terenie badań chłonności gruntu,
5.    niwelacja geodezyjna punktów wierceń,
6.    przygotowanie oraz uprzątnięcie terenu badań,
7.    zabezpieczenie otworów po wykonaniu odwiertów,
8.    opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z częścią opisową, mapą dokumentacyjną, przekrojami geologicznymi, profilami otworów, określeniem poziomu wody gruntowej, sposobem rozsączkowania wód opadowych.

Dokumentacja wraz z załącznikami powinna być sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym CD lub DVD
(w formacie Microsoft Word, Excel, PDF) oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do przystąpienia do wykonania inwestycji w terenie.
Osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, są obowiązane posiadać kwalifikacje w zawodzie geolog kategoria IV – V określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Przed złożeniem oferty Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości. Na terenie nieruchomości znajduje się wyposażenie placu zabaw i miejsca rekreacji mieszkańców.
Wejście na teren, z uwagi na jego ogrodzenie możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJE
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej w wersji papierowej wraz
z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w sekretariacie  Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 08 marca 2016r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z opisem:

„Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków rozsączkowania wód opadowych wraz z wykonaniem wierceń i badań terenowych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki rozsączkowania  wód opadowych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Moskule oznaczonej jako działka nr 129/4 obręb B-58
w Łodzi.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2016R. GODZINA 17:00.

Ponadto oferta winna być złożona z:
1.    aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.    kopią kwalifikacji w zawodzie geolog - kategoria IV - V,
i być:
3.    opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia,
4.    zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
5.    podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.
Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto w polskich złotych (PLN). W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest Przemysław Jurkowski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. (0-42) 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl;Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.