Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawu Wasiaka - Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi; ul. Piotrkowska 179; 90-447 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z przystąpieniem Miasta Łódź do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawu Wasiaka” w Łodzi na działkach
nr 439/41, 439/29, 439/19, 442/8, 442/7, 565/39, 439/20 w obrębie B-24 zwracam się z poniższym zapytaniem.
Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na którą składa się:
1. projekt budowlano-wykonawczy (na mapie do celów projekt.) - 8 egz.
2. kosztorys ofertowy                                                           - 6 egz.
3. kosztorys inwestorski                                                       - 6 egz.
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót               - 6 egz.
5. przedmiar robót                                                              - 6 egz.
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Ogólne założenia do projektu:

1. łączna powierzchnia działek przeznaczona pod inwestycję ok. 1,9 ha,
2. kwota jaką przeznaczy Zamawiający na realizację inwestycji, na podstawie przedmiotowej dokumentacji, nie może przekroczyć  ok. 750 000,00 PLN brutto,
3. zaprojektowanie utwardzonych ciągów pieszych z kostki betonowej wokół Stawu Wasiaka (szer. 150 cm),
4. zaprojektowanie ogrodzonego placu zabaw (wymiary ok. 12 x 18 m) wraz
z wyposażeniem składającym się z min. z piaskownicy, huśtawki wahadłowej
i wagowej oraz sprężynowej, karuzeli, przeplotni, ścianki wspinaczkowej, stojaka na rowery (na zewnątrz części ogrodzonej), tablicy z regulaminem placu zabaw, ławki i koszy na odpady, - ilość i rodzaj zabawek do uzgodnienia,
5. zaprojektowanie siłowni plenerowej – min. 5 urządzeń, ilość i rodzaj urządzeń do uzgodnienia,
6. zaprojektowanie boiska do piłki siatkowej – plażowej,
7. zaprojektowanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna),
8. zaprojektowanie zieleni niskiej i drzew – ok. 20 drzew  i 50 krzewów,
9. zaprojektowanie niewielkiej górki do zjeżdżania na sankach,
10. lokalizacja ławek parkowych – ok. 10 sztuk oraz koszy na śmieci.
Projekt ma mieć wymagane prawem uzgodnienia i opinie umożliwiające realizację inwestycji wraz z pozyskaniem pośrednich dokumentów architektonicznych.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu
z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć Zmawiającemu wariantowe rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

IV. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową proszę  przesłać  do dnia 1.03.2016 r. na adres:
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.skonieczny@uml.lodz.pl
Ponadto oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl (zakładka: Inwestycje komunalne)

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji  cenowych
z Wykonawcami.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.


VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Bartłomiej Skonieczny, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
tel.(0-42) 638-49-13; email: b.skonieczny@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.