Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Park Julianowski – rozbudowa XXI w.” - Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Park  Julianowski – rozbudowa XXI w.”

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na którą składa się m.in.:
1. projekt budowlano-wykonawczy (na mapach do celów projekt.)       - 6 egz.
2. kosztorys ofertowy                              - 6 egz.
3. kosztorys inwestorski                                    - 6 egz.
4. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót       - 6 egz.
5. przedmiar robót                                    - 6 egz.
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym CD lub DVD (Microsoft Word, Excel, Norma w formacie .ath, PDF) oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do przystąpienia do wykonania inwestycji w terenie.
Projekt ma mieć wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub uzyskaniu odpowiedzi Wydziału Urbanistyki i Architektury o braku uwag do przedłożonego zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz z pozyskaniem pośrednich dokumentów architektonicznych oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany).

Projekt ma powstać z uwzględnieniem:
1.    uwag zawartych w opisie zadania zawartym we wniosku do Budżetu Obywatelskiego na 2016r. „B0003 – Park Julianowski – rozbudowa XXI w.”
2.    zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującego rejon parku doliny Sokołówki – uchwała XXVI/420/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011r.  

Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Opracowanie należy wykonać na mapach do celów projektowych.

Wyszczególnienie działek przeznaczonych do zagospodarowania:

L.P.    NR dz.    Obręb    L.P.    NR dz.    Obręb
1    24/47    B-27    12    40/6    B-27
2    346/8    B-5    13    392/4    B-5
3    406/2    B-5    14    24/40    B-27
4    362/2    B-5    15    392/8    B-5
5    390/2    B-5    16    346/6    B-5
6    406/4    B-5    17    392/9    B-5
7    12/6    B-27    18    359/3    B-5
8    24/55    B-27    19    359/4    B-5
9    24/9    B-27    20    24/42    B-27
10    24/12    B-27    21    24/44    B-27
11    24/15    B-27    22    24/18    B-27

Realizacja inwestycji polegać będzie m.in. na:

1.    zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci w formie statku długości ok. 20m i szerokości ok. 13 m,
2.    zaprojektowaniu niskiego parku linowego (siatkowego parku linowego),
3.    zaprojektowaniu alejki o długości ok. 550m z kostki betonowej lub asfaltu,
4.    zaprojektowaniu dwóch skałek wspinaczkowych,
5.    zaprojektowaniu monitoringu - 2 punkty obserwacyjne,
6.    zaprojektowaniu miejsca montażu ławek i koszy,
7.    zaprojektowaniu miejsc nasadzenia drzew w tym alei składająca się z metasekwoi chińskich,
8.    zaprojektowaniu altanki z miejscem na grill,
9.    zaprojektowaniu ustawienia 2 tablic informacyjnych z mapą terenu i zaznaczoną lokalizacją urządzeń zabawowych, układu alejek, altany, ścianek wspinaczkowych etc.,
10.    zaprojektowaniu likwidacji parku dla psów,
11.    zaprojektowanie siłowni plenerowej – min. 5 urządzeń.

Projekt ma mieć wymagane prawem uzgodnienia i opinie umożliwiające realizację inwestycji wraz z pozyskaniem pośrednich dokumentów architektonicznych.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu
z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć Zmawiającemu wariantowe rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.

IV. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 23 lutego 2016r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:


Oferta na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Park Julianowski – rozbudowa XXI w.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.02.2016R. GODZINA 17:00.

Ponadto oferta winna być złożona z:
-oświadczeniem o posiadaniu uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej,
-oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłaceniu składek,
-aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Przemysław Jurkowski, podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel.(0-42) 638-52-38;
e-mail: p.jurkowski@uml.lodz.pl;

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.