Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Termomodernizacja

Termomodernizacja

 
 
Projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” - Nr WND-RPLD.02.06.00-00-111/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013


Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.:Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi”.

Cel projektu
Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.

Realizowanym projektem objęte są 3 obiekty oświatowe Miasta Łódź:

1. Szkoła Podstawowa nr 91,
2. Publiczne Gimnazjum nr 19,
3. Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22.

 

 


W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 91, Publicznego Gimnazjum nr 19 oraz Szkoły Podstawowej nr 44 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 22.

Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 91

- docieplenie wszystkich elewacji - 913,62 m2,

- docieplenie stropodachów - 2.272,70 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (7 szt.) 16,90 m2.
Publiczne Gimnazjum nr 19

- docieplenie wszystkich elewacji
- 1.894,41 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie częściowa okien - (192 szt.) 456,20 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (6 szt.) 17,52 m2.

 

 


Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22

- docieplenie wszystkich elewacji - 4.731,12 m2,

- docieplenie stropodachów – 3.450,00 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiana częściowa okien - 612,24 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (2 szt.) 8,11 m2.
Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Termin realizacji

•    12.12.2012
r. - 29.11.2013 r.

Całkowita wartość projektu

•    3 046 801,00 zł

Źródła finansowania


•    Kwota dofinansowanie z RPO WŁ 2007-2013: 2 410 756,00 zł
•    Środki własne: 636 045,00 zł


Projektant

•   Ciepłownik Ekoinwestycje” Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, NIP 779-00-52-815, posiadający REGON: 630220350, KRS: 0000432359,

Wykonawca

•   Ciepłownik Ekoinwestycje” Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, NIP 779-00-52-815, posiadający REGON: 630220350, KRS: 0000432359,

Beneficjent
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Forma organizacyjna:
jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt – Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach:

- umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień;
- wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka;
- w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej;
- nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka;
- udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.