Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Termomodernizacja

Termomodernizacja

 
 
Projekt pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” - Nr WND-RPLD.02.06.00-00-019/09
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”.

Cel projektu
Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.

Realizowanym projektem objęte są 3 obiekty oświatowe Miasta Łódź:

1. Szkoła Podstawowa nr 36,
2. Szkoła Podstawowa nr 175,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.

Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 36

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 311,53 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 1 052,11 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montażu w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 361,07 m2 okien i 31,48 m2 drzwi oraz montaż 205 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 


Szkoła Podstawowa nr 175

- Ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie piwnicy i stropów zewnętrznych podcieni oraz nad przejazdem styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 1 705,38 m2 ocieplenia (w tym 1173,24 m2 ścian zewnętrznych, 113,76 m2 ściany przy gruncie, 42,75 m2 stropu podcieni, 46,12 m2 stropu nad przejazdem i 329,51 m2 ościeży).
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 737 m2 ocieplenia.
- Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany na okna nowe 127,28 m2 okien i 38,7 m2 luksferów. Do wymiany na nowe 10,16 m2 drzwi. Montaż 49 szt. nawiewników higrosterowanych w oknach nowych.


Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 10

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 831,39 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów budynków dydaktycznych płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 2 040,23 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodach sali gimnastycznej płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 300,70 m2 ocieplenia.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 968,49 m2 okien i 75,26 m2 drzwi oraz montaż 238 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 

 


Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Termin realizacji

•    23.09.2011 r. - 24.10.2012 r.

Całkowita wartość projektu

•    3 796 423,00 zł

Źródła finansowania


•    Kwota dofinansowanie z RPO WŁ 2007-2013: 3 054 033,00 zł
•    Środki własne: 742 390,00 zł

Projektant

•    „EkoFabryka” Doradztwo w Ochronie Środowiska – Jacek Mirończuk, 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38

Wykonawca

•   „Pro-Fart Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42, NIP 729-25-14-725, posiadający REGON: 473089901, KRS: 0000146909

Beneficjent
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Forma organizacyjna:
jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt – Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach:

- umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień;
- wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka;
- w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej;
- nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka;
- udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.