Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO od 1.07.2018


Wzór deklaracji zawierający nowe stawki opłat, dla zdarzeń zaistniałych od dnia 1 stycznia 2019 r. został opublikowany w dniu 31 grudnia 2018 r. na stronie internetowej poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście Łodzi pod adresem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/deklaracje-i-oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/.

 

ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE UCHWAŁY NR LXIX/1770/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA ŁODZI

(DLA ZDARZEŃ POWSTAŁYCH OD 1 LIPCA 2018 R. KORZYSTAMY Z DOTYCHCZASOWEGO DRUKU)

Pliki do pobrania:

Zalecenia_wypelnienia_deklaracji_DO_dla_nieruchomosci_niezamieszkalych_D2_od_1.07.2018_do_publikacji_v4.pdf

Przyklady_wypelnienia_deklaracji_od_1_lipca_2018_dla_nieruchomosci_zamieszkalych_i_letniskowych_POJEMNIKI.pdf

Podstawa prawna:

§ UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (obowiązuje od 1.07.2018 r.)

§ UCHWAŁA NR LXIX/1770/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Informujemy, iż wprowadzenie nowych zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obowiązujących od dnia 1 lipca 2018 r. na terenie Miasta Łodzi wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości łączonych w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej.

Dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (w tym RODy) nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Obowiązywać będą aktualne stawki opłat.

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej musi zostać wypełniona lewa część tabeli na stronie 4 w następujący sposób:

1. Każdy rodzaj odpadów  należy ująć w osobnym wierszu lewej części tabeli  - w jednym wierszu mogą być wymienione wyłącznie pojemniki na tę samą kategorię odpadów; (łącznie musi być wypełnione najmniej pięć wierszy).

2. Pojemnik na odpady resztkowe (pozostałe – P) należy ująć w kolumnie „P”:
odpady tego rodzaju mogą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 60 l., minimalna liczba odbioru – cztery (raz w tygodniu).

3. Pojemniki na odpady surowcowe należy ująć  w kolejnych wierszach w kolumnie „S” opisując pojemność i frakcję muszą zostać uwzględnione łącznie co najmniej cztery pojemniki na surowce:

- Papier -
pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

- Szkło -
pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

-Metal + tworzywa sztuczne -

pojemniki o poj. od 30 l lub worki o poj. od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

- BIO -

wyłącznie pojemniki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – cztery (raz w tygodniu)

UWAGA!

Papier, Szkło, Metal + tworzywa sztuczne - mogą być gromadzone w pojemnikach typu dzwon. Minimalna liczba odbioru pojemnika typu dzwon  to 1 (raz w miesiącu).

Odpowiednie stawki opłaty dla danych pojemników znajdują się w lewej części tabeli D.2
na stronie 3 formularza deklaracji DO.

Deklaracja DO do pobrania:

http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1731

 

PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE CZĘŚCI D.2 Deklaracji DO.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH PÓL formularza pozostaje bez zmian.