Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO od 1.07.2018

 

ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE UCHWAŁY NR LXIX/1770/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA ŁODZI

(DLA ZDARZEŃ POWSTAŁYCH OD 1 LIPCA 2018 R. KORZYSTAMY Z DOTYCHCZASOWEGO DRUKU)

Pliki do pobrania:

Zalecenia_wypelnienia_deklaracji_DO_dla_nieruchomosci_niezamieszkalych_D2_od_1.07.2018_do_publikacji_v4.pdf

Przyklady_wypelnienia_deklaracji_od_1_lipca_2018_dla_nieruchomosci_zamieszkalych_i_letniskowych_POJEMNIKI.pdf

Podstawa prawna:

§ UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (obowiązuje od 1.07.2018 r.)

§ UCHWAŁA NR LXIX/1770/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Informujemy, iż wprowadzenie nowych zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obowiązujących od dnia 1 lipca 2018 r. na terenie Miasta Łodzi wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości łączonych w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej.

Dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (w tym RODy) nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Obowiązywać będą aktualne stawki opłat.

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej musi zostać wypełniona lewa część tabeli na stronie 4 w następujący sposób:

1. Każdy rodzaj odpadów  należy ująć w osobnym wierszu lewej części tabeli  - w jednym wierszu mogą być wymienione wyłącznie pojemniki na tę samą kategorię odpadów; (łącznie musi być wypełnione najmniej pięć wierszy).

2. Pojemnik na odpady resztkowe (pozostałe – P) należy ująć w kolumnie „P”:
odpady tego rodzaju mogą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 60 l., minimalna liczba odbioru – cztery (raz w tygodniu).

3. Pojemniki na odpady surowcowe należy ująć  w kolejnych wierszach w kolumnie „S” opisując pojemność i frakcję muszą zostać uwzględnione łącznie co najmniej cztery pojemniki na surowce:

- Papier -
pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

- Szkło -
pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

-Metal + tworzywa sztuczne -

pojemniki o poj. od 30 l lub worki o poj. od 30 l.
minimalna liczba odbioru – dwa (raz na dwa tygodnie)

- BIO -

wyłącznie pojemniki o pojemności od 30 l.
minimalna liczba odbioru – cztery (raz w tygodniu)

UWAGA!

Papier, Szkło, Metal + tworzywa sztuczne - mogą być gromadzone w pojemnikach typu dzwon. Minimalna liczba odbioru pojemnika typu dzwon  to 1 (raz w miesiącu).

Odpowiednie stawki opłaty dla danych pojemników znajdują się w lewej części tabeli D.2
na stronie 3 formularza deklaracji DO.

Deklaracja DO do pobrania:

http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1731

 

PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE CZĘŚCI D.2 Deklaracji DO.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH PÓL formularza pozostaje bez zmian.