Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
[DEKLARACJA DO POBRANIA+ STAWKI OPŁAT] Obecnie obowiązujący wzór deklaracji od 01.2016 r.

Informujemy, że od stycznia 2017 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie uległy zmianie i pozostają na dotychczasowym poziome. Dlatego w przypadku, gdy nie nastąpiły inne zmiany mające wpływ na wysokość opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to:

- zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
- zmiana ilości powstałych odpadów komunalnych,  zmiana częstotliwości odbioru odpadów lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
- zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W przypadku zaistnienia ww. zmian, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

STAWKI OPŁAT

Informacja o obowiązującej na terenie Miasta Łodzi metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w poniższych Uchwałach RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI:

UCHWAŁA NR XX/454/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XX/455/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze indywidualnym konta bankowego, służącego rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z pracownikami ODDZIAŁU DS. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI WYDZIAŁU FINANSOWEGO UMŁ ul. Sienkiewicza 5, tel. (42) 638-44-44.

PRACOWNICY UMŁ NIE UDZIELAJĄ INFORMACJI TELEFONICZNIE  O STANIE WPŁAT I ZOBOWIĄZAŃ. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI PROSIMY O OSOBISTE STAWIENNICTWO W  WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA ŁODZI  - ul. Sienkiewicza 5.


Formularz deklaracji:

LODZ__DEKLARACJA_ODPADY__01_2016_FINAL_publ_3.01.pdf  [do edycji i zapisania]

Informujemy, że  dopiero po wypełnieniu ostatnich pól w formularzu (m.in. z imieniem, nazwiskiem i datą wypełnienia) następuje ostateczna aktualizacja (podliczenie) zawartości pól (kwot) z wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy każdorazowo przy wypełnianiu i drukowaniu formularza mając na uwadze powyższą informację, sprawdzać poprawność wszystkich pól.

Rekomendowane jest używanie najnowszej wersji programu Adobe Reader. Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie Adobe.com. Uwagi dotyczące działania formularza prosimy zgłaszać na mail: odpadykontrola@uml.lodz.pl


Dla tych właścicieli, którzy są posiadaczami nieruchomości na terenie, których nie przebywają osoby i nie powstają odpady komunalne przygotowaliśmy wzór stosownego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać poniżej oraz złożyć we wszystkich lokalizacjach wskazanych w treści deklaracji.

wzor_oswiadczenia_o_fakcie_nieprzebywania_osob__ver15052013popr.doc

 

Pełnomocnictwa - wzory do pobrania:

pelnomocnictwo_szczegolne.pdf

pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_w_postaci_papierowej.pdf

 

Składanie deklaracji DO (obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP będzie możliwe po opublikowaniu formularza elektronicznego przez Ministerstwo Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów.