Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 
 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS powstało w Łodzi, w czerwcu 1999 roku. Od tego czasu pomagamy ludziom w całym województwie łódzkim świadomie działać z pożytkiem dla naszego społeczeństwa. Wskazujemy im drogę, inspirujemy i wspieramy w pracy dla dobra otoczenia. Chcemy budować społeczeństwo odpowiedzialne, reagujące na problemy własne i innych. Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz grupami nieformalnymi, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze. Przekazujemy im wiedzę i nasze doświadczenie. Konsultujemy, szkolimy, doradzamy oraz informujemy! Mamy nadzieję, iż w wyniku naszych działań będziemy przyczyniać się do polepszania warunków życia w naszym otoczeniu.

Programy Centrum OPUS

 • OŚRODEK WSPARCIA DLA INICJATYW OBYWATELSKICH
 • ROZWÓJ LOKALNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


OŚRODEK WSPARCIA DLA INICJATYW OBYWATELSKICH

Często organizacje pozarządowe, jak i inne instytucje niekomercyjne potrzebują pomocy w realizacji swoich pomysłów. Nierzadko mają duże problemy ze swą bieżącą działalnością (np. z pozyskiwaniem środków na własne działania, organizacją pracy). Dlatego też powołaliśmy "Ośrodek Wsparcia". Ma on na celu profesjonalizację usług organizacji niekomercyjnych. Chcemy w ten sposób pomagać mniej doświadczonym instytucjom i rozwijać skuteczność ich działania. W ramach Ośrodka Wsparcia oferujemy:

1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Informacja jest podstawą wiedzy i sukcesu. Chcemy docierać z informacją do wszystkich przedstawicieli sektora społecznego oraz każdej zainteresowanej aktywnym życiem w społeczeństwie osoby. Tylko znając problemy naszego regionu, jego potencjał i możliwości, możemy planować działania dla jego dobra. W ramach naszych działań oferujemy dostęp do:

 • internetowego serwisu www.lodzkie.ngo.pl (serwis informacyjny dot. aktywności społeczno-obywatelskiej w regionie województwa łódzkiego)
 • biblioteczki pozarządowej (udostępniamy publikacje z tematyki szeroko rozumianego rozwoju lokalnego i regionalnego)
 • baz danych oraz do zasobów Sieci EURODESK (serwis dot. aktywności zagranicznej młodzieży)
 • Infopunktu Ekonomii Społecznej - informujemy czym jest gospodarka społeczna, jak założyć spółdzielnię socjalną itd.
 • komputerów podłączonych do Internetu, z których mogą korzystać przedstawiciele III sektora


2. PORADNIA POZARZĄDOWA

W siedzibie Centrum OPUS można uzyskać rzetelną i pełną wiedzę z zakresu:

Zarządzania organizacją

 • aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • zarządzania finansami


Fundrisingu

 • poszukiwania źródeł finansowania (krajowych i zagranicznych)
 • pisania projektów i wypełniania wniosków o dotację
 • przygotowywania projektów do programów europejskich


Prowadzimy także konsultacje dla lokalnych samorządów w zakresie budowania programów współpracy. Bierzemy udział w programowaniu funduszy strukturalnych w regionie, współpracujemy z władzami województwa.

3. SZKOLENIA

Aby systematycznie rozwijać wiedzę i potencjał organizacji pozarządowych w naszym regionie cyklicznie organizujemy kursy szkoleniowe. Prowadzone przez doświadczonych trenerów Centrum "OPUS" zajęcia mają na celu podniesienie ogółu wiedzy z zakresu pracy w trzecim sektorze. Uczestnicząc w naszych szkoleniach otrzymasz między innymi wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania oferty, zarządzania projektem oraz poznasz podstawowe zasady księgowości w organizacjach pozarządowych. Część szkoleń prowadzimy także w formule e-learning z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

4. OŚRODEK REGIONALNY PROGRAMU "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"

Program "Młodzież w działaniu" jest adresowany do młodych ludzi w wieku 13-30 lat, którzy dzięki finansowemu wsparciu Programu mogą realizować własne pomysły. Program daje środki na projekty umożliwiające efektywne spędzenie wolnego czasu, poprzez udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych, wolontariacie europejskim, inicjowaniu przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności lub służące indywidualnemu rozwojowi młodzieży. Głównym celem Programu jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przełamywanie uprzedzeń i zwiększanie tolerancji, a także poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Nasz ośrodek pomaga i doradza w pozyskiwaniu środków Programu "Młodzież w działaniu". Pomagamy tworzyć projekty i wypełniać wnioski o dotację. Promujemy Wolontariat Europejski (EVS) oraz aktywność społeczną młodzieży. Uczymy inne organizacje w jaki sposób mogą przyjmować i wysyłać wolontariuszy.

5. REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Promujemy wiedzę o EFS wśród regionalnych instytucji. Zadaniem ośrodka jest przekazywanie wyspecjalizowanej informacji na temat pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach ROSzEFS prowadzimy:

 • Bezpłatne dwudniowe szkolenia (w małych grupach ok. 15 osób) metodą warsztatową przez akredytowanych trenerów Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS.
 • Konsultacje w siedzibie Centrum "OPUS" w Łodzi codziennie.
 • Parterskie spotkania animacyjne organizowane są z udziałem osób którzy nie mają jeszcze pomysłu na projekt, ale którzy wyrazili chęć wspólnej pracy nad wnioskiem do źródeł unijnych.
 • Organizujemy spotkania dla przedstawicieli ośrodków jednego typu (np. 5 ośrodków pomocy społecznej z danego powiatu lub 5 organizacji pozarządowych)
 • Organizujemy wspólne spotkania przedstawicieli różnych sektorów (rządowego, pozarządowego i biznesu)


6. PROGRAM EURO-NGO

Program EURO-NGO jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizacją programu na terenie całego kraju zajmuje się Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Celem programu jest przygotowanie organizacji pozarządowych do sprawnego funkcjonowania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, głównie poprzez umiejętność efektywnego korzystania przez nie z funduszy unijnych. Pięciu specjalistów EURO-NGO z terenu województwa łódzkiego świadczy usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie funduszy europejskich i budowania partnerstw.

7. REGIONALNY PUNKT BANKU DRUGIEJ RĘKI

Od września 2006 r. pozyskujemy i rozprowadzamy używane, ale wciąż wartościowe artykuły wśród organizacji pozarządowych w regionie. Chcemy w ten sposób zapobiegać marnotrawstwu. Zależy nam aby rzeczy, które są lekko uszkodzone, ale wciąż sprawne, trafiały w dobre ręce i były z pożytkiem wykorzystywane. Dzięki prowadzonej analizie potrzeb dysponujemy towarem racjonalnie. Chcemy aby trafiał on sprawiedliwie do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują. Pozyskujemy niemalże wszystkie dary rzeczowe (poza artykułami żywnościowymi). Są to np.: sprzęt komputerowy, meble, środki czystości, papier oraz wiele innych. Darczyńcą Banku Drugiej Ręki i przez to darczyńcą wielu innych organizacji może zostać każdy! Jeśli więc w Państwa firmie, domu lub organizacji jest sprzęt, który mógłby się zmarnować prosimy o kontakt! Zadbamy by trafił on w dobre ręce!

ROZWÓJ LOKALNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Chcemy angażować lokalne instytucje do wspólnej pracy na rzecz polepszenia warunków życia w naszym otoczeniu. Zależy nam aby wszystkie sektory społeczno-gospodarcze wspólnie wzięły odpowiedzialność za pracę dla dobra lokalnych społeczności.

1. CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ

Celem metody Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) jest aktywizowanie społeczności, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania. Od 2003 roku realizujemy program Centrum Aktywności Lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej. Metoda polega na realizacji zasady "pomóżmy ludziom, żeby pomogli sobie sami". Uczestnicy projektu stosują środowiskową metodę pomocy społecznej. Pracują w miejscu swojej pracy, angażują mieszkańców. Wydaje się uzasadnione, żeby metodę CAL wprowadzać do różnych instytucji pozarządowych i publicznych. Pozwala to na szeroką koalicję na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

2. EKOKLUBY

Ekokluby to międzynarodowa sieć organizacji i grup młodzieżowych zajmująca się szerzeniem idei zrównoważonego rozwoju oraz promowaniem edukacji ekologicznej i zdrowego stylu życia w oparciu o idee demokracji. Ekokluby skupiają dzieci i młodzież, która chce realizować działania na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnej. Od końca 2005r. Centrum OPUS promuje zaczerpnięty z Ameryki Płd. system pracy z młodzieżą. Chcemy aby w naszym regionie powstawały placówki organizujące kampanię informacyjne oraz angażujące młodych ludzi w działania ekologiczne (np. sprzątanie lasu, osiedla, ochronę rzek). Uczymy pracy w oparciu o mapy lokalnych zasobów i potrzeb, wskazujemy najlepsze przykłady pro-ekologicznych postaw, informujemy jak realizować swoje pomysły.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Centrum OPUS od kilku lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z zagranicy. Spotkania stwarzają możliwość nabycia nowej wiedzy, a także umożliwiają wymianę doświadczeń i praktyk. Działalność organizacji pozarządowych w różnych regionach Europy i świata często diametralnie się od siebie różni. Wzajemna prezentacja swoich programów sprzyja więc poznawaniu nowych systemów pracy. Nabyta w ten sposób wiedza pozwala organizacjom systematycznie udoskonalać swoje działania i realizować nowe pomysły w swoim środowisku. Dlatego też zachęcamy polskie organizacje pozarządowe do współpracy zagranicznej i systematycznego poszerzania i ulepszania swoich działań. Realizujemy wspólne projekty z organizacjami z Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, a także z Ameryki Południowej.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

 • Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - sieci ośrodków wspierania w Polsce
 • Sieci ECOCLUBES - międzynarodowa sieć organizacji działających na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zdrowego trybu życia
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego - reprezentacji łódzkiego sektora pozarządowego


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"
Pl. Wolności 2,
91 - 415 Łódź
Tel. + 48 42 632 22 50
Tel/ fax + 48 42 632 22 18
e-mail: opus@opus.org.pl
www.opus.org.pl

(wróć)